قحط الرجال

بازیگران: مهسا ایرانیان، فیروز حیدرزاده، امین اکبری نسب، علی عطایی حور، داوود معینی کیا، محمدرضا آزادفرد، بهار ارجمند، بهمن روزبهانی و قاسم طاهر احمدی
طراح، انشاء و رژیسور: محمدرضا آزادفرد
مجری طرح: آرزو نبوت
نوا و موسیقی: یاسر بیات
آفرینش صحنه: محمدرضا آزادفرد
پوشش و جامه: فاطمه محمدی
معاونت رژیسور: مرتضی برزگر زادگان
مطربان مزقونچی: یاسر بیات، احسان محمدی، حسن احمدی
منشی: مبینا امری
روابط عمومی: سمیه زمانی
فتوگراف: کوروش برزی
معاونت فتوگراف: الناز پیکری